Drukuj
1. Wymagane jest wykonanie prawidłowo i w terminie ćwiczenia projektowego (patrz – Sprawozdanie z ćwiczenia projektowego). Pracę należy przedstawić do 3 obowiązkowych korekt. Korekta ćwiczenia obejmować będzie sprawdzenie wykonanego modelu geometrycznego pod względem samodzielności, poprawności i zgodności z tematem (oryginał tematu potrzebny w czasie korekty). Pliki projektowe przedstawiane do korekty, muszą być wgrane na dysk I:
2. Termin oddania ćwiczenia projektowego: 12 zajęcia. Odbiór i obrona ćwiczenia projektowego odbywa się tylko na zajęciach w sali komputerowej, w wyznaczonym terminie – na zajęciach. Można pracę oddać wcześniej. Student prezentuje projekt osobiście na komputerze "uczelnianym". Pliki z projektem powinny być wgrane zdalnie na dysk "I:". Wymagane jest przygotowanie płyty CD z wszystkimi plikami oraz wydrukami, całość podpisana i spięta. Warunkiem odebrania pracy jest przedstawienie oryginału tematu.
3. Wymagane jest opanowanie wiedzy teoretycznej - sprawdzane będzie w formie testu w 7. tygodniu zajęciowym w sali wykładowej. Na sprawdzian należy przyjść ze swoją grupą, z dowodem tożsamości. Sprawdzian można poprawić w 15-tym tygodniu zajęciowym. Na sprawdzian poprawkowy należy się zapisać.
4. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu BIM będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
5. Sprawdziany i odbiory prac odbywają się w wyznaczonym terminie. Nie ma dodatkowych terminów sprawdzianów i odbiorów.
6. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów:
• ćwiczenie projektowe 0 - 20 pkt. (oddane po terminie do 7 dni: 10 punktów, powyżej 7 dni: 0 punktów
• korekty łącznie: 0 - 6 pkt.
• sprawdzian teoretyczny: 0 - 20 pkt..
• sprawdzian praktyczny: 0-10 pkt. (Wynik z testu praktycznego poniżej 60% max. liczby punktów interpretujemy jako brak umiejętności studenta do samodzielnego wykonania projektu)
• dodatkowy sprawdzian praktyczny – dla autorów projektów z cechami niesamodzielności
7. Oceny (w sumie można otrzymać 56 pkt.):
8. Ocena pracy i zachowania studenta w pracowni komputerowej oznaczana „+1”, „-1” na karcie przedmiotu ma wpływ na ocenę końcową (doliczana jest do ogólnej liczby punktów).
9. Na każde zajęcia w sali komputerowej należy przynosić aktualne pliki wykonywanego projektu. Prowadzący zajęcia wyrywkowo będą oceniać stan zaawansowania projektu.
10. Na zajęcia w sali komputerowej należy przychodzić tylko ze swoją grupą.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa
12. Korzystanie z Internetu w czasie zajęć należy ograniczyć tylko do stron (adresów) niezbędnych do realizacji przedmiotu.