Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   
23 Sty 2022;
08:00 - 12:00
10 zjazd
   
Odsłon artykułów:
168294
   

Odwiedza nas 188 gości oraz 0 użytkowników.

   
1. Prawidłowo wykonany i w terminie oddany projekt (patrz – Sprawozdanie z wykonania projektu). W czasie zjęć będzie sprawdzany stan zaawansowania projektu.
2. Termin oddania ćwiczenia projektowego: 10 zajęcia. Odbiór i obrona ćwiczenia projektowego odbywa się tylko na zajęciach w sali komputerowej, w wyznaczonym terminie. Można pracę oddać wcześniej. Student prezentuje projekt osobiście na komputerze "uczelnianym". Pliki z projektem powinny być wgrane zdalnie na dysk "I:". Wymagane jest przygotowanie płyty CD ze wszystkimi plikami oraz wydrukami, całość podpisana i spięta. Warunkiem odebrania pracy jest przedstawienie oryginału tematu. Nazewnictwo plików musi być zgodne ze standardami przekazanymi na zajęciach.
3. Wymagane jest opanowanie wiedzy teoretycznej, które sprawdzane będzie w formie testu w 7. tygodniu zajęciowym w sali wykładowej. Na sprawdzian należy przyjść ze swoją grupą, z dowodem tożsamości. Sprawdzian można poprawić w 15-tym tygodniu zajęciowym. Na sprawdziany poprawkowe należy się zapisać.
4. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu modelowania 3D będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
5. Sprawdziany i odbiory prac odbywają się tylko w wyznaczonym terminie.
6. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów za:
• ćwiczenie projektowe (łącznie z obroną): 0 - 20 pkt. (oddane po terminie do 7 dni: 50% punktów, powyżej 7 dni: 0 punktów)
• sprawdzian z teorii: 0 - 20 pkt.
• sprawdzian z modelowania 3D: 0-10 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 6 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
• sprawdzian z obliczeń komputerowych: 0 - 6 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 3 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)

7. Oceny (w sumie można otrzymać 56 pkt.):

5.0: od 52 punktów
4.5: od 47 punktów
4.0: od 41 punktów
3.5: od 36 punktów
3.0: od 31 punktów

8. Ocena pracy i zachowania studenta w pracowni komputerowej oznaczana „+1”, „-1” na karcie ocen przedmiotu ma wpływ na ocenę końcową (doliczana jest do ogólnej liczby punktów).
9. Na każde zajęcia w sali komputerowej należy przynosić aktualne pliki wykonywanego projektu. Prowadzący zajęcia wyrywkowo będą oceniać stan zaawansowania projektu. Historia pliku projektowego (która będzie sprawdzana) musi zawierać daty pokrywające się z zajęciami autora. Historia pliku powinna wskazywać na samodzielną i systematyczną pracę nad projektem. Za brak aktualnego pliku na zajęciach student otrzymuje -1 pkt.
10. Na zajęcia w sali komputerowej należy przychodzić tylko ze swoją grupą.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu.
12. Korzystanie z Internetu w czasie zajęć należy ograniczyć tylko do stron (adresów) niezbędnych do realizacji przedmiotu.
   
National Building Information Model Standard Project Committee (NBIMS-US) definiuje BIM jako:

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowe przedstawienie fizycznej i funkcjonalnej charakterystyki obiektu. BIM jest wspólnym zasobem wiedzy dla informacji o obiekcie stanowiącym wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia; zdefiniowane jako istniejące od najwcześniejszej koncepcji do wyburzenia.

Podstawową przesłanką BIM jest współpraca różnych interesariuszy na różnych etapach cyklu życia obiektu, polegająca na wstawianiu, wydobywaniu, aktualizowaniu lub modyfikowaniu informacji w BIM w celu wspierania i odzwierciedlenia roli tego interesariusza.

US National BIM Standard będzie promował wymagania biznesowe BIM z ważnymi elementami:

  • wspólna reprezentacja cyfrowa,
  • informacja zawarta w modelu może być interoperacyjna (tj. umożliwiać wymianę komputera z komputerem), oraz
  • wymiana powinna opierać się na otwartych standardach,
  • wymagania dotyczące wymiany muszą być zdolne do zdefiniowania w języku umowy.
W praktyce BIM reprezentuje wiele elementów w zależności od perspektywy:

  • Zastosowany do przedsięwzięcia. BIM reprezentuje zarządzanie informacjami - dane przekazane i udostępnione przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Odpowiednia informacja do właściwej osoby we właściwym czasie.
  • Uczestnikom przedsięwzięcia. BIM stanowi interoperacyjny proces dostarczania projektów - definiujący działanie poszczególnych zespołów i liczbę zespołów współpracujących w celu opracowania, zaprojektowania, zbudowania i obsługi obiektu.
  • Zespół projektowy. BIM reprezentuje zintegrowane rozwiązania wykorzystujące rozwiązania konstrukcyjne, które zachęcają do kreatywności, dostarczają więcej informacji zwrotnych i wzmacniają zespół.